mandag 8. februar 2010

Om Amartya Sen: Development as freedom

I fjor skrev jeg en semesteroppgave (ikke den jeg først hadde planlagt, den ble skrinlagt) om hva Amartya Sens syn på frihet og utvikling kan fortelle oss om minoriteter i rike land, og hvorfor det er relevant for de som er opptatt av utviklings- og velferdsstudier. Denne teksten skal jeg nå bearbeide, og så får vi se hva som skjer med den etterhvert. Her er en kort introduksjon:

Sen har skrevet mye om utvikling og rettferdighet, for eksempel i bøkene Development as freedom (1999) og The Idea of Justice (2009). Han er særlig kjent for sin capabilities approach til utviklingsstudier, som ser folks reelle mulighet til å leve fritt som det viktigste målet (og verktøyet) for utvikling.

Development as Freedom er en virkelig, virkelig god bok. Her argumenterer Sen blant annet for at markedet er viktig i seg selv: muligheten for å drive fri utveksling av varer og arbeid er en grunnleggende del av vår individuelle frihet, og markedet dermed ikke bare er viktig på grunn av resultatene det gir (f eks lønn som kan brukes til å ytterligere øke/sikre våre friheter), men verdifullt i seg selv. 

Sen gir også en glimrende beskrivelse av hvordan individuell frihet er en forpliktelse for fellesskapet, og argumenterer for at reelle individuelle friheter er fullstendig avhengige av offentlige ordninger. Frihetsperspektivet til Sen er dermed annerledes fra det man finner hos liberalistene, som gjerne legger mer vekt på prosedyrene/institusjonene for frihet enn på de reelle utfallene av disse prosessene. Sterke offentlige ordninger er altså nødvendige for å øke folks reelle friheter. 

Men altså: heller enn å definere utvikling gjennom økonomiske indikatorer (som vekst i BNP), mener Sen at utvikling bør vurderes med utgangspunkt i individuelle friheter. Man må undersøke hvilke reelle friheter folk har til å leve liv de har grunn til å verdsette, og hvilke barrierer som stanser dem fra å nyte denne friheten. Det høres vagt og uklart ut, men han presenterer en del håndfaste indikatorer man kan ta utgangspunkt i (gjennomsnittlig levealder, alfabetisme, arbeidsledighet, osv). Særlig relevant er disse fem instrumentelle frihetene som jeg ikke tar meg bryet med å oversette akkurat nå: political freedoms, economic facilities, social opportunities, transparency guarantees, og protective security.

Det som gjør Sens perspektiv så nyttig, er at det er et helhetlig rammeverk for å vurdere folks friheter - både i rike og i fattige land.

Se for eksempel på denne grafen, hentet fra Development as Freedom (s 22). Den viser at levealderen blant minoriteter i USA er lav sammenliknet med Kina og Kerala (India):


Poenget er altså at det kan finnes alvorlige barrierer for folks reelle friheter også i utviklede land.

Jeg tenkte først at jeg ville bruke dette rammeverket for å undersøke konsekvensene av arbeidsledighet i Norge (dvs: hvilke begrensninger legger arbeidsledighet på folks reelle friheter i et rikt land som Norge?), men ettersom dette var et fag om bistand og utvikling, ble det naturlig å ta et mer internasjonalt perspektiv.

Og siden Sen legger så stor vekt på individuelle friheter, bestemte jeg meg for å undersøke hvordan folks reelle friheter økes, svekkes eller forandres ved å flytte til Norge fra et utviklingsland.

Poenget er dette: om noen flytter til Norge fra et utviklingsland øker de mest sannsynlig sine friheter. Men innenfor konteksten av det norske samfunnet kan det fortsatt være begrensninger på hvilke friheter disse menneskene nyter (sammenliknet med majoritetsbefolkningen).

Jeg valgte å konsentrere meg om en konkret gruppe: somaliske innvandrere i Norge. De representerer en spesielt interessant gruppe, nettopp fordi kontrasten mellom de to landene er så stor (verdens beste land å bo i vs. en failed state).

Så spørsmålet er altså: hvilke reelle begrensninger ligger på somaliske innvandreres friheter i Norge? Det har jeg skrevet en oppgave om, og denne teksten skal nå bearbeides. Jeg kommer derfor til å skrive - og lese - mer om dette framover. Alle tips og innspill mottas med takk.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Interessant studie, men hvilke data vil du bruke for analysen din? Vil for eksempel anta at forventet levealder ikke er den best egnede variabelen i denne sammenhengen, da flyktninger har en del fysisk/psykisk "bagasje" når de kommer hit, noe som per.se vil minske denne.

Kristian sa...

Takk for det!

Egentlig er det nettopp dette som er mye av utfordringen min: å finne statistikk og indikatorer som belyser det mest relevante ved begrepene til Sen. Det gjelder særlig å finne indikatorer som kan knyttes til de fem instrumentelle frihetene Sen definerer.

En av de viktigste kildene har vært levekårsstatistikk fra SSB: helse, inntekt (både absolutt og relativ), arbeidsledighet, utdanning, valgdeltakelse, mediebruk, organisasjonsdeltakelse, osv.

Anonym sa...

Om du bruker SSB statistikk er vel den kun aggregert? En fare med slik data er at du kan estimere effekter som større enn de egentlig er, fordi utgangspunktet for de to gruppene er så ulike.

Et forslag til tilnærming er å bruke European Social Survey (administrert av Uni Bergen) som har data på individnivå, og så benytte pairing-teknikk, hvor en innfødt og en innvandrer som er lik på så mange felter som mulig sammenlignes med utgangspunkt i en bestemt undersøkelses variabel

Kristian sa...

Interessant! I oppgaven jeg tar utgangspunkt i har jeg bare sammenliknet indikatorer på tvers av landene (Norge og Somalia) og mellom grupper i Norge (somaliske innvandrere vs. andre innvandrergrupper vs. majoritetsbefolkningen). Men individdata ville jo vært veldig nyttig, særlig ved å bruke metoden du foreslår!

Har du eksempler på artikler som har brukt liknende metoder? Send meg gjerne en mail på kristianlandsgard ætt gmail dot com om du vil.

Anonym sa...

Ikke den mest interessante artikkelen kanskje, men her er ihvertfall et forsøk på å bruke denne teknikken:

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304407603002562

Dette er en metode som bygger mye på den kontrafaktual tankegang, og i den sammenheng kan jeg godt anbefale boken til Morgan and Winship (2007),
"Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social Research"

Kristian sa...

Flott - tusen takk for tipset!